Działacze RN w Radomiu walczą o dekomunizację ulic w swoim mieście

Przedstawiciele Ruchu Narodowego w Radomiu złożyli pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika, z apelem o podjęcie prac nad uchwałą zmieniającą nazwy ulic kojarzonych z ustrojem komunistycznym.  Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego mają ustawowy obowiązek zmienić wymagane nazwy w terminie do 1 września 2017 roku.

Radomska Delegatura IPN wskazała już jedenaście nazw ulic, które na mocy Ustawy wymagają zmiany. Są to m.in. ulica Armii Ludowej, Adama Rapackiego, Władysława Domagalskiego czy Jana Krasickiego. Mimo upływu czasu Rada Miejska wciąż nie podjęła stosownej uchwały. W związku z tym Młodzież Wszechpolska oraz Ruch Narodowy na konferencji prasowej z dnia 11 lutego ogłosiły swoją propozycję nowych patronów ulic. Są wśród nich żołnierze podziemia antykomunistycznego, społecznicy, parlamentarzyści II RP oraz osoby duchowne. Jednocześnie ogłoszono zbiórkę podpisów wyrażających poparcie dla tej propozycji. W ciągu zaledwie kilku dni udało się zebrać ponad 200 podpisów od mieszkańców Radomia.

Podpisy zostały dołączone do złożonego pisma i przekazane przewodniczącemu Rady Miasta. Możemy w nim przeczytać m.in.

Pomimo upływu blisko 28 lat od zmian ustrojowych Polska ciągle jeszcze nie uporała się z przeszłością. Dotyczy to także sfery symbolicznej. Nasze miasto, tak boleśnie doświadczone w okresie PRL wciąż hołubi wielu działaczy komunistycznych. Nazwy ulic czy placów to nie tylko wskazówka topograficzna, ale przede wszystkim komunikat o tym do jakich wartości mieszkańcy miasta chcą się odwoływać; jakie wydarzenia, postawy i czyny uznają za godne szacunku i przypominania”.

Działacze narodowi zapowiadają dalsze działania w sprawie dekomunizacji ulic.

 

Propozycja nowych patronów ulic

Michał Gumiński ps. „Cezar”
– pierwszy dowódca oddziału Inspektoratu Radomskiego AK w okręgu radomskim. Prowadził akcje zaopatrzeniowe i dywersyjne. Zginął w lutym 1944 roku

Franciszek Jaskulski „Zagończyk” – uczestnik wojny obronnej 1939 roku, zaangażowany w I i II konspirację. Pełnił rolę komendanta inspektoratu WiN obejmującego Radom, Kozienice, Starachowice, Kielce i Końskie. Toczył walki z UB, NKWD i KBW. Zdradzony przez współpracownika został aresztowany i skazany na śmierć. Wyrok wykonano w lutym 1947 roku.

Stefan Bembiński “Harnaś” – dowódca placówki AK w Błotnicy, zastępca szefa Kedywu Inspektoratu Radom AK. We wrześniu 1945 roku dowodził udaną akcją rozbicia więzienia w Radomiu. Po aresztowaniu przez UB skazany na karę śmierci, którą złagodzono na karę wiezienia. W okresie PRL organizował w Radomiu oddział ZBOWiD, a od lat 80 związał się z „Solidarnością”. W czerwcu 1989 r. został wybrany senatorem województwa radomskiego z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Zmarł w styczniu 1998 roku w Radomiu.

Aleksander Młyński “Drągal” – jeden z najsłynniejszych żołnierzy podziemia antykomunistycznego ziemi radomskiej. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz AK, po wojnie Narodowego Związku Zbrojnego oraz WiNu. Podstępnie zamordowany w sierpniu 1950 roku.

Maciej Glogier – prawnik, społecznik i polityk. Podczas zaborów działał w Polskiej Macierzy Szkolnej, współtworzył Miejską Szkołę Handlową (obecnie Liceum im. T.Chałbińskiego). Pełnił funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu. W latach 1922-1927  był senatorem RP. Założył radomską filię Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, która przekształciła się w Radomską Szkołę Muzyczną. Zmarł w sierpniu 1940 roku.

Stefan Sołtyk – polityk, społecznik, związany z obozem narodowym. Przez trzy kadencje pełnił funkcję posła i senatora RP. W swej działalności poświęcał się oświacie, był m.in. założycielem i dyrektorem Szkoły Handlowej Żeńskiej (dziś Liceum im. M. Konopnickiej). Pełnił również rolę prezesa honorowego Związku Hallerczyków w Radomiu.
W październiku 1939 r. został aresztowany przez gestapo. Przebywał w kolejnych więzieniach i obozach koncentracyjnych. Zmarł w Dachau z wycieńczenia w maju 1945 r.

Edward Balcer – wybitny rzemieślnik, społecznik, związany z Narodowym Związkiem Robotniczym. Za działalność polityczną w czasie zaborów został zesłany do guberni archangielskiej, z której udało mu się powrócić dopiero w 1913 roku. Zakład powozowy Edwarda Balcera był jedną z najbardziej cenionych firm rzemieślniczych w Polsce. Współpracę z majstrem Balcerem nawiązał Urząd Wojewódzki Kielecki i Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Przez pewien okres był również prezesem Izby Rzemieślniczej w Kielcach. Przez jedenaście lat pełnił funkcję „starszego” Cechu Kowalskiego w Radomiu. Był także prezesem Resursy Rzemieślniczej.

Bł. ks. Stefan Grelewski – duchowny rzymskokatolicki związany z radomską Chadecją. Nauczał w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (obecnie Liceum im. J. Kochanowskiego), angażował się w prace Caritasu, publikował w prasie katolickiej, specjalizował się w tematyce sekt. W 1932 współorganizował I Kongres Eucharystyczny Diecezji Sandomierskiej. Podczas wojny zaangażowany w tajne nauczanie, aresztowany, torturowany i wywieziony do Auschwitz, gdzie zmarł z wycieńczenia 9 maja 1941 roku.
Beatyfikowany w gronie 108 męczenników przez Jana Pawła II dnia 13.06.1999 roku.

Bł.  ks. Kazimierz Sykulski – duchowny rzymskokatolicki. Pełnił posługę kapelana wojskowego podczas wojny polsko- bolszewickiej 1920 roku. Był pierwszym proboszczem parafii katedralnej w Radomiu. Został również wybrany na posła do Sejmu Ustawodawczego RP. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 pomagał wiernym, uciekinierom i przywiezionym transportami kolejowymi wysiedleńcom. Aresztowany i wywieziony do Auschwitz, gdzie został rozstrzelany 11 grudnia 1941 roku. Beatyfikowany w gronie 108 męczenników przez Jana Pawła II dnia 13.06.1999 roku.

Św. Maksymilian Kolbe – duchowny rzymskokatolicki, męczennik, założyciel Rycerstwa Niepokalanej i klasztoru w Niepokalanowie. Prowadził działalność wydawniczą, a także misję w Japonii. Podczas okupacji niemieckiej aresztowany, przesłuchiwany i więziony. Zesłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Dobrowolnie wybrał śmierć głodową ratując przez to życie innego współwięźnia. Zmarł 14 sierpnia 1941. Beatyfikowany 17 października 1971 r. przez papieża Pawła VI, a kanonizowany przez papieża Jana Pawła II 10 października 1982 r.

Błękitna Armia – polska ochotnicza formacja wojskowa powstała w czasie I wojny światowej w roku 1917 powołana z inicjatywy Romana Dmowskiego. Przez Ententę ostała uznana za jedyną, sojuszniczą armię polską. Od października 1918 na jej czele stał gen. Józef Haller.