MNiSW odpowiada Tomaszowi Rzymkowskiemu: Wydaliśmy ponad ćwierć miliona złotych na „Antologię polskiej literatury qeer”

Poseł Tomasz Rzymkowski, w związku z licznymi prośbami od zwykłych obywateli, związkowców akademickich i kadry profesorskiej, skierował do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego interpelację ws. finansowania ideologii gender w formie prowadzenia przez szkoły wyższe tzw. gender studies. Po półtora miesiąca oczekiwania nadeszła w końcu odpowiedź z resortu kierowanego przez Jarosława Gowina.

Parlamentarzysta skierował do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego cztery pytania:
1. Czy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznaje tzw. gender studies za kierunek studiów akademickich mieszczący się w wydanym na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z 8 sierpnia 2011 r.?
2. Czy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego widzi możliwość finansowania tzw. gender studies ze środków budżetowych?
3. Czy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uważa, że Rzeczpospolita Polska powinna stosować się do zaleceń przyjętego przez Parlament Europejski raportu o strategii Unii Europejskiej na rzecz równości między mężczyznami i kobietami po 2015 r. (znanym jako raport Noichl), w szczególności zamieszczonego w art. 67 tego raportu domagania się od Komisji Europejskiej „wspierania w państwach członkowskich badań uniwersyteckich dotyczących płci i feminizmu”?
4. Czy występuje praktyka korzystania przez szkoły wyższe z zagranicznych dotacji, w szczególności z dotacji z Unii Europejskiej, których celem lub warunkiem jest prowadzenie kierunku tzw. gender studies, a jeśli tak proszę o wskazanie rozmiarów tej praktyki?

26 stycznia br. nadeszła odpowiedź. Poniżej wskazujemy jej najistotniejsze fragmenty:
Wprowadzona z dniem 1 października 2011 r. nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym rozszerzyła znacząco uprawnienia uczelni i autonomię programową, dając uczelniom pełne prawo do swobodnego określania kierunków studiów (w ramach posiadanych uprawnień kierunki uczelnie tworzą samodzielnie albo na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego). Uczelnia, przy ustalaniu zakresu tematycznego projektowanego kierunku studiów, samodzielnie określa kierunkowe efekty kształcenia i tym samym decyduje, do których obszarów, dziedzin i dyscyplin z przywołanego przez Pana Posła rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych zostanie przyporządkowany dany kierunek.
Merytorycznej weryfikacji opracowanej przez uczelnię koncepcji kształcenia, w tym adekwatności przyporządkowania kierunku do obszaru, dziedziny i dyscypliny, dokonuje Polska Komisja Akredytacyjna – instytucja ekspercka działająca niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Tym samym, w przypadku utworzonego samodzielnie przez Senat Uniwersytetu Opolskiego kierunku „Applied Gender Studies” do dokonania oceny zgodności przyporządkowania do obszaru, dziedziny i dyscypliny uprawniona jest wyłącznie Polska Komisja Akredytacyjna. Weryfikacja zostanie dokonana przez Komisję podczas przeprowadzania oceny programowej (oceny jakości kształcenia) na tym kierunku. […] Pragnę jednocześnie wskazać, że w ramach IV edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł „Tradycja”) w 2015 r. do finansowania został zakwalifikowany wniosek zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) pt. „Antologia polskiej literatury qeer”. Kwota dofinansowania – 265 920 zł. […] Strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, określające cele i założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, są sformułowane w tzw. Krajowym Programie Badań (KPB). Odnosząc się do wspomnianego w interpelacji Pana Posła zalecenia dotyczącego wspierania określonego nurtu badań naukowych, pragnę podkreślić, że zgodnie z KPB – „strategicznym celem rozwoju polskiej nauki jest wykorzystanie nauki dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego Polski, m.in. poprzez pełniejsze wdrożenie jej wyników w edukacji, gospodarce i kulturze”. […] Natomiast w odpowiedzi na pytanie czwarte pragnę wskazać, iż głównym instrumentem wspierania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej jest program ramowy „Horyzont 2020”. Jednym z zagadnień przekrojowych, na które „Horyzont 2020” zwraca szczególną uwagę są „odpowiedzialne badania naukowe i innowacje, w tym w zakresie problematyki płci” […].

Pełna treść odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Rzymkowskiego.