Robert Winnicki pyta MSWiA o imigrantów

W tym roku do naszego kraju ma trafić pierwsza grupa imigrantów w ramach narzuconych przez UE kwot, które – wbrew woli większości społeczeństwa – zaaprobowane zostały przez poprzedni rząd i najprawdopodobniej podtrzymane przez obecny. Wciąż jednak ciężko doszukać się jakichkolwiek informacji na temat relokacji “uchodźców” – o miejscach ich zakwaterowania czasowego i stałego oraz o działaniach podejmowanych przez instytucje publiczne w ramach tego procesu.

W związku z tym w drugiej połowie grudnia minionego roku prezes Ruchu Narodowego – poseł Robert Winnicki – wystosował interpelację skierowaną do ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Poniżej prezentujemy jej treść:

Interpelacja nr 147 w sprawie imigrantów
W związku z przyjęciem decyzji Rady UE 2015/1601 z dnia 22 września 2015 roku ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, której przedmiotem był m.in. podział kwot relokacji uchodźców, zwracam się do Pana Ministra o udzielenie następujących informacji:

1. Czy Polska utworzyła Krajowy Punkt Kontaktowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 decyzji? Jeżeli tak, to jaka osoba lub instytucja pełni tę funkcję i jaki jest adres siedziby Krajowego Punktu Kontaktowego?

2. Czy została podjęta decyzja co do miejsca rozlokowania uchodźców przyjętych na podstawie decyzji na terytorium Polski? Jeżeli tak, to wnoszę o przekazanie listy ośrodków i placówek, gdzie będą umieszczani uchodźcy, wraz z adresami tych ośrodków i placówek.

3. Czy istnieją plany utworzenia jednego ośrodka, do którego będą trafiać wszyscy uchodźcy relokowani do Polski przez rozlokowaniem ich w docelowych ośrodkach, czy też relokowani uchodźcy będą trafiać bezpośrednio do wyznaczonych, docelowych ośrodków?

4. Kiedy dokładnie, według aktualnych informacji, trafią do Polski pierwsi uchodźcy relokowani na podstawie decyzji, i w jakiej liczbie?

5. Czy rząd polski podejmuje jakiekolwiek działania zmierzające do zakwestionowania lub zmniejszenia zobowiązań wynikających z decyzji? Jeżeli tak, to jakie są to działania?

Aktualizacja 09.01.2016: pojawiła się odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.