Ruch Narodowy krytykuje projekt nowej ordynacji wyborczej do PE

Prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki złożył poprawkę do projektu nowej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Według propozycji Prawa i Sprawiedliwości, nowa ordynacja spowoduje zabetonowanie sceny politycznej i zblokuje eurosceptyczne komitety w wyborach do PE.

Poniżej tekst poprawki z  uzasadnieniem:

Poprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

(druk sejmowy nr 2660)

 

W Art. 1 proponuję dodać pkt 9) w brzmieniu

9) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:

„WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

OKRĘG WYBORCZY NR 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego, województwa zachodnio-pomorskiego, województwa lubuskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Gdańsk.

OKRĘG WYBORCZY NR 2 obejmuje obszar województwa warmińsko-mazurskiego, województwa mazowieckiego, województwa podlaskiego i województwa lubelskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Warszawa.

OKRĘG WYBORCZY NR 3 obejmuje obszar województwa małopolskiego, województwa śląskiego, województwa podkarpackiego i województwa świętokrzyskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Kraków.

OKRĘG WYBORCZY NR 4 obejmuje obszar województwa łódzkiego, województwa dolnośląskiego, województwa opolskiego i województwa wielkopolskiego.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej – Wrocław.”

 

UZASADNIENIE

Zaproponowana w projekcie poselskim nowelizacja ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego ma na celu przypisanie stałej liczby możliwych do uzyskania mandatów do istniejących trzynastu okręgów wyborczych. Do podziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego są 52 mandaty. Przy aktualnym podziale kraju na 13 okręgów wyborczych spowoduje to, że w okręgach rozdzielane będzie od 3 do 6 mandatów. Konsekwencją wprowadzenia takiego systemu będzie rażące naruszenie zasady proporcjonalności wyborów do Parlamentu Europejskiego. Doprowadzi to do sytuacji, w której komitety o poparciu równomiernie rozłożonym w całym kraju nawet pomimo przekroczenia progu wyborczego 5% z dużym prawdopodobieństwem nie otrzymają żadnego mandatu w żadnym okręgu wyborczym, jeśli nie znajdą się wśród trzech komitetów uzyskujących najwyższe poparcie. Natomiast komitety z najwyższym poparciem otrzymają proporcjonalnie dużo większy udział w podziale mandatów niż wynikałoby to z procentowego poparcia otrzymanego od wyborców. Dlatego aby nie naruszyć zasady proporcjonalności wyborów wraz z przypisaniem stałej liczby mandatów do okręgu wyborczego należy zmniejszyć liczbę okręgów wyborczych. Niniejsza poprawka do projektu nowelizacji wprowadza podział kraju na cztery okręgi wyborcze, obejmujące po cztery województwa. Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej sprawiedliwe i umożliwi utrzymanie proporcjonalności reprezentacji wyborców przez europosłów względem uzyskanego poparcia dla komitetów wyborczych, z których kandydowali.