MSZ odpowiedziało Tomaszowi Rzymkowskiemu: “Polacy powinni czuć się bezpiecznie”, ale nadal “respektujemy podjęte w UE zobowiązania dot. uchodźców”

Po niespełna miesiącu od wystosowania do Ministerstwa Spraw Zagranicznych interpelacji przez posła Tomasza Rzymkowskiego ws. bezpieczeństwa Polek przebywających na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, z resortu nadeszła odpowiedź. 

Przypomnijmy – członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego skierował do MSZ szereg pytań, związanych z krokami podjętymi przez tenże resort po dramatycznych wydarzeniach, jakie rozegrały się podczas nocy sylwestrowej na ulicach wielu niemieckich miast. Pełna treść interpelacji dostępna jest w tym odnośniku.

3 lutego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nadeszła odpowiedź, którą prezentujemy Państwu poniżej:

W związku z interpelacją nr 410 Pana Posła T. Rzymkowskiego, uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania tj.:

1. Jakie działania prewencyjne polskie MSZ podejmie dla zachowania bezpieczeństwa obywatelek polskich przebywających w RFN, gdzie ich bezpieczeństwo jest zagrożone?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z uwagą śledzi wydarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo obywateli polskich w Niemczech. Ambasada RP oraz polskie konsulaty w Niemczech są w bieżącym kontakcie z władzami miejscowymi, w razie potrzeby świadczą pomoc konsularną naszym rodakom. W przypadku osób podróżujących do Niemiec Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie zwykłej ostrożności.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w RFN zawarte są w sekcji „Bezpieczeństwo” poradnika „Polak za granicą”.http://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Federalna,Niemiec,DEU.html. Obniżenie oceny poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do Niemiec oraz wydanie ostrzeżenia przed podróżą nie jest obecnie konieczne.

2. Jakie działania podejmie polskie MSZ wobec władz RFN w związku z ich biernością wobec aktów agresji wymierzonych wobec kobiet?

Rząd polski nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na działania władz innego państwa, zwłaszcza w tak wrażliwym obszarze jak bezpieczeństwo wewnętrzne. Jednak ze względu na fakt, że również polscy obywatele mogą być narażeni na ataki agresji ze strony grup, które dopuściły się takich działań w kilku niemieckich miastach w ostatnim czasie, poruszamy ten temat w kontaktach ze stroną niemiecką. W dniu 7 stycznia br. wystosowałem list do ministra spraw zagranicznych Niemiec z pytaniem, czy wśród ofiar ataków na tle seksualnym w noc sylwestrową w Kolonii znajdowały się obywatelki Polski.

3. Jakie działania podejmie MSZ na arenie międzynarodowej w związku z bezsilnością państwa niemieckiego, które nie może zagwarantować bezpieczeństwa swoim własnym obywatelom, a ma ambicje dyktowania porządku całej Unii Europejskiej?

Wspólnie z pozostałymi państwami UE pracujemy nad znalezieniem rozwiązań, które w kontekście zwiększonego napływu uchodźców zagwarantują bezpieczeństwo obywateli państw członkowskich. Naszym absolutnym priorytetem jest zapewnienie, aby Polacy mogli czuć się bezpiecznie we własnym kraju i we wspólnej Europie. Temu podporządkowane są wszystkie nasze działania na płaszczyźnie UE oraz w wymiarze dwustronnym z poszczególnymi państwami członkowskimi. Dążymy w pierwszym rzędzie do wzmocnienia granic zewnętrznych Unii i zapewnienia wiarygodnej weryfikacji osób, które je przekraczają.

4. Czy w związku z niespotykaną dotychczas falą agresji ze strony islamskich emigrantów ekonomicznych, Polska nadal podtrzymuje wolę przyjęcia „kwot” tzw. uchodźców, narzuconych nam przez władze Unii Europejskiej i władze berlińskie?

Respektujemy podjęte w UE we wrześniu ub. r. prawnie wiążące zobowiązania dotyczące uchodźców, podobnie jak Konwencję Genewską dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r., zachowując przy tym racjonalny ogląd sytuacji. W ramach relokacji Polska przygotowuje się do przyjęcia pierwszych 100 osób, które będą bardzo skrupulatnie sprawdzane przez Straż Graniczną oraz odpowiednie służby.
Polska nadaje priorytet kwestiom bezpieczeństwa oraz kwestii zapewnienia właściwych perspektyw integracji przyjmowanym do UE migrantom. Podkreślanie przez nas kwestii bezpieczeństwa nie oznacza, że Polska działa niesolidarnie. Nie negujemy konieczności udzielenia pomocy prawdziwie potrzebującym uchodźcom.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych
Marek Ziółkowski
Podsekretarz Stanu