Wniosek o ukaranie posłanki Scheuring-Wielgus za zakłócenie wykładu o Żołnierzach Wyklętych

Warszawa, 25.01.2017 r.

Robert Winnicki
Poseł na Sejm RP
Prezes Ruchu Narodowego

 

Sz. P. Grzegorz Długi
Przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej

 

 

 

WNIOSEK
W SPRAWIE NARUSZENIA ZASAD ETYKI POSELSKIEJ

 

Wnoszę o:

  1. Rozpatrzenie przez Komisję Etyki Poselskiej sprawy naruszenia art. 1, art. 2 pkt 3, art. 2 pkt 4, art. 2 pkt 5, art. 5, art. 6, oraz art 7. Uchwały Sejmu RP z dnia 17 lipca 1998 r. “Zasady Etyki Poselskiej”, przez panią poseł Joannę Scheuring-Wielgus
  2. Podjęcie przez Komisję Etyki Poselskiej, na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Sejmu uchwały w sprawie udzielenia posłowi nagany.
  3. Wyłączenie pani poseł Joanny Scheuring-Wielgus z rozpatrywania niniejszego wniosku w związku z zachodzącym w jej przypadku konfliktem interesów.

UZASADNIENIE

Poseł Joanna Scheuring-Wielgus w dniu 23 stycznia br. dokonała najścia na wykład poświęcony Żołnierzom Wyklętym w X LO w Toruniu, sprowadzając ze sobą grupę anarchistów, którzy zakłócili prelekcję.

 

OPIS ZAJŚCIA:

W roku 2016 samorząd uczniowski X LO w Toruniu skierował do lokalnych struktur Młodzieży Wszechpolskiej pytanie, czy organizacja ta nie zechciałaby poprowadzić spotkania poświęconego Żołnierzom Wyklętym i pracy na rzecz ich upamiętniania w przestrzeni publicznej. Młodzież Wszechpolska Toruń przystała na propozycję. W toku uzgodnień pomiędzy samorządem uczniowskim, dyrekcją a MW ustalono, że gościem spotkania będzie również radny, pan Karol Wojtasik, który organizuje w Toruniu wiele inicjatyw patriotycznych, w tym związanych z Żołnierzami Wyklętymi i współpracuje z ww. organizacją (zał. nr 1).

W związku z zapowiedzianą prelekcją, wieczorem 22.01.2017 r. w mediach społecznościowych został przeprowadzony zmasowany atak środowisk lewicowych na szkołę i samą Młodzież Wszechpolską. Pod postem z informacją o prelekcji pojawiło się wiele komentarzy oskarżających placówkę o szerzenie konkretnej ideologii i upolitycznienie. Co więcej, pojawiały się stwierdzenia jakoby MW i Żołnierze Wyklęci byli faszystami/nazistami. Przeglądając profile komentujących można było rozeznać sympatie lub przynależność polityczną posiadaczy kont (post razem z sekcją komentarzy został niestety usunięty). Inicjatorem fali oszczerstw byli głównie działacze oraz sympatycy partii Razem. Poseł Scheuring-Wielgus zapowiedziała na portalu Facebook interwencję w szkole, informując: “Będziemy tam” (zał. nr 2).

W dniu spotkania poseł Scheuring-Wielgus przybyła do szkoły z grupą ludzi, wśród których co najmniej część stanowili członkowie anarchistycznych bojówek. “Przybyli w towarzystwie posła RP więc stwierdziłem, że ich ugoszczę, żeby się przysłuchiwali. Część z nich zaczęła zakłócać te spotkanie” – wypowiedź dyrektora X LO w Toruniu dla TVP (zał. nr 3). Należy podkreślić, że działacze skrajnej lewicy nie kryli ani swojej przynależności organizacyjnej, ani zamiarów, z jakimi przyszli. Na dostępnych w internecie nagraniach widać jak dyrektor szkoły, już podczas prelekcji, zwraca się do grupy wprowadzonej przez poseł Scheuring-Wielgus: “Państwo zakłócacie przebieg zajęć”, na co ci odpowiadają “Oczywiście, że zakłócamy” (zał. nr 3).

Anarchiści przyprowadzeni przez poseł Scheuring-Wielgus wnieśli ze sobą transparent (treść na białym materiale wypisana czarną farbą: “nie faszyzm nie rasizm nie nacjonalizm, nie nie nie” oraz symbolika związana ze środowiskami anarchistycznymi). Zakłócanie rozpoczęło się po piętnastu minutach prelekcji poświęconej Żołnierzom Wyklętym oraz formom ich upamiętniania w Toruniu.  Anarchiści i lewicowcy przerywali mówcom twierdząc, że prelekcja, podczas której mówi się m.in. o Witoldzie Pileckim i “Nilu” Fieldorfie to “faszyzm”. Wznosili m.in. hasło: “Wielka Polska, mała pyta, a Szendzielarz to bandyta”. Sytuacja zaostrzyła się po przejęciu głosu przez radnego. Środowiska lewicowe nadal wznosiły okrzyki o rzekomym, bandyckim charakterze działalności Żołnierzy Wyklętych.

Pojawiły się one również po samym tylko wspomnieniu o pogrzebie “Łupaszki”, który odbył się w sierpniu 2016 roku. Wybrzmiewały stwierdzenia, że Wyklęci są odpowiedzialni za szereg zbrodni itd. Sytuację opanował dopiero dyrektor szkoły. Po ok. 25 minutach od rozpoczęcia prelekcji duża część zgromadzonych osób spoza szkoły wyszła z sali i przebywała w jej pobliżu przez kilka kolejnych minut. Efektem najścia były m.in. anarchistyczne plakaty na terenie szkoły, w jej wnętrzu jak i przed nią. Wcześniej wspomniany transparent został przywiązany do ogrodzenia. Uczniowie zgromadzeni na prelekcji pozostali do jej zakończenia i wykazywali dezaprobatę wobec działań zadymiarzy. Podczas zajścia poseł Scheuring-Wielgus zajmowała się nagrywaniem i publikowaniem w internecie fragmentów prelekcji oraz prób jej zakłócania.

Swoim zachowaniem i podjętymi działaniami poseł Joanna Scheuring-Wielgus w rażący sposób naruszyła zasady etyki poselskiej:

  1. “Poseł na Sejm, na mocy ślubowania składanego zgodnie z art. 104 Konstytucji, kieruje się w swojej służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz solidarną troską o dobro wspólne” art. 1.

Poseł Scheuring-Wielgus, współpracując oraz wspomagając a niewykluczone, że i inspirując, grupę anarchistów do zakłócenia wykładu o Żołnierzach Wyklętych:

  • przekroczyła swoje uprawnienia wynikające ze sprawowania mandatu posła,
  • złamała ogólnie przyjęte zasady etyczne,
  • i wykazała się brakiem troski o dobro wspólne.
  1. “Poseł powinien należycie wypełniać swoje obowiązki.

W sprawach tego wymagających powinien kierować się względami merytorycznymi. (Zasada rzetelności)” – art. 5.

Poseł Scheuring-Wielgus, podejmując działania zmierzające do zakłócenia wykładu o Żołnierzach Wyklętych, kierowała się indywidualnymi fobiami o charakterze ideologicznym, nacechowanymi głęboką ojkofobią, łamiąc tym samym zasadę rzetelności.

  1. “Poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu. Powinien szanować godność innych osób. (Zasada dbałości o dobre imię Sejmu)” – art. 6.

Poseł Scheuring-Wielgus, będąc jednym z inicjatorów i prowodyrów zakłócenia wykładu o Żołnierzach Wyklętych zachowała się w sposób ośmieszający powagę Sejmu RP. Współuczestnicząc w akcji, w której ŻW oraz działaczy Młodzieży Wszechpolskiej określano mianem “bandytów” i “faszystów” w sposób jaskrawy złamała zasadę szacunku wobec godności innych osób.

Za karygodną i wymagającą napiętnowania uznać należy nie tylko formę zachowania poseł Joanny Scheuring-Wielgus wobec uczniów oraz dyrekcji publicznej placówki oświatowej, ale również jego treść. Po pierwsze, wspieranie ataków na pamięć i pracę na rzecz upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych należy traktować jako postawę głęboko nieetyczną, antypolską i antynarodową. Po drugie, za karygodne uznać należy współdziałanie posła Rzeczypospolitej ze środowiskiem anarchistycznym, którego rdzeniem światopoglądowym jest działalność antypaństwowa, rozumiana również jako likwidacja państwa polskiego.

Dlatego wnoszę jak we wstępie.

 

Robert Winnicki

Poseł na Sejm RP
Prezes Ruchu Narodowego

 

 

 

 

Zał. nr 1
plik graficzny

Zał. nr 2
plik graficzny

Zał. nr 3
https://wiadomosci.tvp.pl/28765194/poslanka-przeciwko-zolnierzom-wykletym