Wojewoda mazowiecki uchyla decyzję władz Warszawy!

11226173_1019816544729616_9029756338272489197_n

Zespół Prawny Stowarzyszenia Marsz Niepodległości może mówić o kolejnym sukcesie.  Dzięki działaniom adwokata Marcina Iwanowskiego wojewoda mazowiecki uchylił decyzję warszawskiego ratusza o zakazie manifestacji “Polacy przeciw imigrantom”.  Twórcą wydarzenia jest Brygada Mazowiecka Obozu Narodowo-Radykalnego.

Treść uzasadnienia decyzji jest niezwykle krytyczna wobec zachowania administracji Hanny Gronkiewicz-Waltz. Według wojewody komentarze użytkowników portalu Facebook nie mogą być arbitralnie utożsamiane z poglądami organizatorów. Kozłowski podkreśla również, że w przypadku kolizji manifestacji z innym wydarzeniem, obowiązkiem miasta jest ustalenie alternatywnej trasy pochodu. W ten sposób wojewoda obala argumenty, którymi posługiwał się ratusz uzasadniając decyzję o zakazie manifestacji. Najistotniejsze fragmenty dokumentu przedstawiamy poniżej:

“Zaskarżoną decyzję należało uchylić w całości do ponownego rozpatrzenia, ponieważ organ I instancji przy wydawaniu rozstrzygnięcia dopuścił się w stopniu rażącym naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a naruszenie to miało istotny wpływ na wyniki sprawy. “

W sposób dowolny i arbitralny utożsamił wulgarne i ksenofobiczne wypowiedzi oraz wizerunki z poglądami organizatora zgromadzenia, celem odbycia zgromadzenia, nie uzyskując od niego wyjaśnień w tym zakresie. Takie działanie stanowi rażące naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, co przyczyniło się do negatywnego niej skutku w postaci zakazu zgromadzenia publicznego w dniu 12 września 2015 r. i naruszenia wolności zgromadzeń rozumianej jako prawo do organizowania zgromadzenia publicznego i manifestowania poglądów w kwestiach politycznych lub społecznych. Nie ma przy tym znaczenia, jaka jest treść tych poglądów oraz czy są one zbieżne z poglądami osób sprawujących funkcje publiczne.

“(…) obowiązkiem organu I instancji było podjęcie próby uzgodnienia z organizatorem zgromadzenia wytyczenia alternatywnej w stosunku do zgłoszenia trasy zgromadzenia, a nie ograniczanie wolności jego odbycia bez zbadania możliwości uzyskania konsensusu wszystkich zainteresowanych”

Nie jest więc prawnie dopuszczalne, aby organ I instancji bez uzyskania wyjaśnień ze strony organizatora zgromadzenia, wyłącznie na podstawie jednego środka dowodowego w postaci agresywnych i ksenofobicznych wypowiedzi użytkowników facebooka przypisywał organizatorom zamiar popełnienia przestępstwa (…).”

Problem masowego napływu na kontynent europejski imigrantów z Bliskiego Wschodu lub Afryki może mieć doniosłe konsekwencje polityczne, gospodarcze i społeczne, dlatego też w realiach demokratycznego państwa prawa, jakim jest Rzeczypospolita Polska, jest godnym tematem publicznej dyskusji z szerokim udziałem społecznym i uwzględnieniem zasady pluralizmu poglądów przy wypracowywaniu konkretnych rozwiązań prawnoinstytucjonalnych.”

Pełną treść pisma można znaleźć tutaj.

Decyzję wojewody Kozłowskiego skomentował także sam Marcin Iwanowski:

“Jestem po lekturze decyzji Wojewody Mazowieckiego uchylającej zakaz organizacji sobotniego zgromadzenia antyimigranckiego. Rzadko się zdarza, żeby Organ w sposób tak szeroki podzielił zarzuty strony skarżącej. Stwierdzenie Wojewody o rażącym naruszeniu przepisów procedury administracyjnej przez Ratusz dowodzi tylko, że był to zwykły, ideologicznie motywowany, prawny bubel, za który władze Warszawy powinny zwyczajnie beknąć. Myślimy jak się do tego przyczynić.”

Marcin Iwanowski